O NAS

My, którzy jesteśmy z Rodu Dzieduszyckich herbu Sas, zebrawszy się razem,

dajemy świadectwo sobie samym oraz potomnym naszym, że chrześcijańską jest wiara nasza,

a miłość do Boga, ludzi i Kraju jest siłą i powinnością ducha naszego.

Aby więc ustrzec się przed własnymi słabościami łączymy się dzisiaj w jeden związek na tradycji

Rodu oparty, w którego działania każdy z nas nadzieje i siły swe składa.

Tak nam dopomóż Bóg.

[Preambuła Statutu Związku Rodowego Dzieduszyckich przyjęta przez Zjazd w 1999 r]

Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas zostało zarejestrowane 3 kwietnia 2000 roku w Warszawie jako dobrowolne zrzeszenie członków rodziny, którzy chcą działać aktywnie na rzecz zacieśnienia więzi rodzinnych, oraz dbać o jej dziedzictwo duchowe i materialne.

Członkami – założycielami zostali: Maria Dzieduszycka, Teresa Dzieduszycka, Elżbieta z Dzieduszyckich Karska, Katarzyna z Dzieduszyckich Herbertowa, Izabela Tadeuszowa Dzieduszycka, Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, Alexander Dzieduszycki, Gabryiela z Dzieduszyckich Kozak, Wojciecha Kozak, Mateusza Jan Dzieduszycki, Elżbieta z Dzieduszyckich Grocholska, Krystyna Dzieduszycka-Rycerska.

Najwyższą władzą Związku ZRD jest Zjazd Rodowy, który zwoływany jest co dwa lata w celu wybrania nowych władz oraz nakreślenia celów działania Stowarzyszenia. Wybrana na Zjeździe Rada Związku składa się z ośmiu osób, które kierują pracami Związku w przerwie między zjazdami. Ma ona na celu zrealizowanie wszystkich uchwał podjętych na zjeździe. Podczas Zjazdu Rodowego podsumowywane są dokonania całego Związku oraz Rady Związku, odbywają się głosowania nad udzieleniem absolutorium Radzie Związku, a także w trybie głosowania podejmowane są różne uchwały.

Podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym sposób postępowania, kierunki działalności Związku oraz jego członków jest Statut Stowarzyszenia, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce 15 września 2009 roku. Wzorem, do którego sięgnięto podczas opracowywania współczesnej wersji, był statut napisany 8 lutego 1907 roku we Lwowie.

Pierwszy po II wojnie światowej Zjazd Związku Rodowego Dzieduszyckich odbył się w Warszawie i trwał od 22-24 października 1999 roku.

Zjazd przyjął za świętych patronów Związku bł. Matkę Marcelinę, założycielkę Niepokalanek, powołanych do wychowywania i edukowania, oraz św. Brata Alberta, znanego z pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.