My, którzy jesteśmy z Rodu Dzieduszyckich, zebrawszy się razem, dajemy świadectwo sobie samym oraz potomnym naszym, że chrześcijańską jest wiara przodków naszych, a miłość do Boga, ludzi i kraju od wieków stanowi siłę i powinność ducha rodziny naszej. Świadomi odpowiedzialności wobec dziedzictwa przeszłych pokoleń, świadomi, że nie naszą jest ono zasługą, a darem dla nas i odpowiedzialnością wobec dzieci naszych i wnuków, łączymy się dzisiaj w jeden związek na tradycji Rodu oparty, w którego działania każdy z nas nadzieje i siły swe składa. Tak Panie Boże dopomóż tym, którzy w Tobie upatrują nadziei.

[Preambuła Statutu Związku Rodowego Dzieduszyckich przyjęta przez Zjazd 1 czerwca 2019 roku]

Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas zostało zarejestrowane 3 kwietnia 2000 roku w Warszawie jako dobrowolne zrzeszenie członków rodziny, którzy chcą działać aktywnie na rzecz zacieśnienia więzi rodzinnych oraz dbać o jej dziedzictwo duchowe i materialne.

Członkami – założycielami Stowarzyszenia zostali: Maria Dzieduszycka, Teresa Dzieduszycka, Elżbieta z Dzieduszyckich Karska, Katarzyna z Dzieduszyckich Herbertowa, Izabela Tadeuszowa Dzieduszycka, Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, Alexander Dzieduszycki, Gabryiela z Dzieduszyckich Kozak, Wojciecha Kozak, Mateusza Jan Dzieduszycki, Elżbieta z Dzieduszyckich Grocholska, Krystyna Dzieduszycka-Rycerska.

Najwyższą władzą Związku ZRD jest Zjazd Rodowy, który zwoływany jest w celu wybrania nowych władz oraz nakreślenia celów działania Stowarzyszenia. Wybrana na Zjeździe Rada Związku składa się z czterech do ośmiu osób, które kierują pracami Związku w przerwie między Zjazdami. Ma ona na celu zrealizowanie wszystkich uchwał podjętych na Zjeździe. Podczas Zjazdu Rodowego podsumowywane są dokonania całego Związku oraz Rady Związku, odbywają się głosowania nad udzieleniem absolutorium Radzie Związku, a także w trybie głosowania podejmowane są różne uchwały.

Podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym sposób postępowania, kierunki działalności Związku oraz jego członków jest Statut Stowarzyszenia, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce 12 czerwca 2021 roku. Wzorem, do którego sięgnięto podczas opracowywania współczesnej wersji, był Statut napisany 8 lutego 1907 roku we Lwowie.

Pierwszy po II wojnie światowej Zjazd Związku Rodowego Dzieduszyckich odbył się w Warszawie i trwał od 22-24 października 1999 roku.

Zjazd przyjął za świętych patronów Związku bł. Matkę Marcelinę, założycielkę Niepokalanek, powołanych do wychowywania i edukowania oraz św. Brata Alberta, znanego z pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.