Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas

Statut Stowarzyszenia

tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2021 roku

My, którzy jesteśmy z Rodu Dzieduszyckich, zebrawszy się razem, dajemy świadectwo sobie samym oraz potomnym naszym, że chrześcijańską jest wiara przodków naszych, a miłość do Boga, ludzi i kraju od wieków stanowi siłę i powinność ducha rodziny naszej. Świadomi odpowiedzialności wobec dziedzictwa przeszłych pokoleń, świadomi, że nie naszą jest ono zasługą, a darem dla nas i odpowiedzialnością wobec dzieci naszych i wnuków, łączymy się dzisiaj w jeden związek na tradycji Rodu oparty, w którego działania każdy z nas nadzieje i siły swe składa. Tak Panie Boże dopomóż tym, którzy w Tobie upatrują nadziei.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas” i jest zwane w dalszej części Statutu „Związkiem”.

§ 2

Związek jest dobrowolnym zrzeszeniem członków Rodu Dzieduszyckich herbu Sas.

§ 3

Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 4

Związek działa na terenie Polski oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Rozdział II

Cele Związku Rodowego i sposób ich realizacji

§ 5

Celem Związku jest wzajemne zbliżanie się członków Rodu Dzieduszyckich, którzy pragną utrzymywać więzi rodzinne oraz kontynuować chrześcijańskie, patriotyczne i społeczne tradycje Rodu i dbanie o dziedzictwo duchowe i materialne.

§ 6

Realizacji celów wymienionych w §5 mają służyć w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki nad duchowym i materialnym dziedzictwem Rodu Dzieduszyckich. Podejmowanie starań o jego gromadzenie i pozyskiwanie;

 2. Troska o utrzymanie i rozwój Muzeum Dzieduszyckich powołanego w pałacu w Zarzeczu aktem notarialnym z dnia 23 lutego 2007 roku jako oddział Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu;

 3. Dbanie o utrzymanie relacji międzynarodowych, szczególnie z Ukrainą, poprzez np. organizację spotkań, wyjazdów, prelekcji mających na celu pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, o miejscach, z których pochodzili i w których żyli oraz o ich wpływie na rozwój lokalnych społeczności;

 4. Inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, naukowej, społecznej i dobroczynnej zgodnie z tradycjami Rodu;

 5. Niesienie pomocy członkom rodziny w nagłych wypadkach losowych;

 6. Organizowanie opieki starszym lub chorym członkom rodziny;

 7. Udzielanie, w uzasadnionych przypadkach, stypendiów młodzieży należącej do rodziny;

 8. Propagowanie podejmowania i realizowania inicjatyw na rzecz kraju i bliźniego;

 9. Opieka nad miejscami spoczynku zmarłych z rodziny Dzieduszyckich;

 10. Pośredniczenie i pomoc w kontaktach pomiędzy członkami rodziny zamieszkałymi w kraju i za granicą;

 11. Organizowanie zjazdów i różnego rodzaju spotkań rodzinnych;

 12. Prowadzenie i udostępnianie bieżącej ewidencji członków rodziny, prowadzenie systematycznej pracy kronikarsko-genealogicznej oraz przekazywanie informacji o ważniejszych wydarzeniach w rodzinie;

 13. Wydawanie i wspieranie wydawania monografii rodowych, gromadzenie w archiwum w Zarzeczu wszelkich materiałów dotyczących Dzieduszyckich;

 14. Współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 7

Związek Rodowy Dzieduszyckich tworzą:

 1. Członkowie rzeczywiści;

 2. Członkowie honorowi.

§ 8

Członkami rzeczywistymi Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas mogą być po ukończeniu 18 roku życia:

 1. Wszyscy mężczyźni z Rodu Dzieduszyckich;

 2. Wszystkie żony Dzieduszyckich i wdowy po nich, choćby powtórnie za mąż poszły;

 3. Wszystkie córki Dzieduszyckich i ich współmałżonkowie, i wszyscy zstępni ze współmałżonkami;

 4. Osoby, które zostały przysposobione przez rzeczywistego członka Związku lub noszącego nazwisko Dzieduszyckich.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Związku podejmuje Rada Związku Rodowego Dzieduszyckich, zwana dalej „Radą”, po rozpatrzeniu deklaracji złożonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet członków Związku.

§ 9

Członkiem honorowym Związku może zostać osoba wielce zasłużona dla realizacji celów Związku Rodowego. Kandydaturę na członka honorowego (wraz z uzasadnieniem) może przedstawić Zjazdowi każdy członek rzeczywisty Związku.

§ 10

Do uprawnień członków rzeczywistych Związku należy:

 1. Uczestniczenie w Zjazdach Rodowych i spotkaniach rodzinnych;

 2. Zgłaszanie wniosków i inicjatyw oraz udział w statutowej działalności Związku;

 3. Korzystanie z pomocy moralnej, prawnej itp.;

 4. Otrzymywanie wszelkich materiałów dotyczących Związku;

 5. Czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 11

Do obowiązków członków rzeczywistych Związku należy:

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz czynne uczestnictwo w ich realizacji;

 2. Przestrzeganie uchwał władz Związku;

 3. Uczestniczenie w Zjazdach Rodowych;

 4. Regularne płacenie składek.

Pożądanem jest, a nawet członkowie winni poczuwać się do obowiązku składania nadzwyczajnych datków na cele Związku, gdy majątek ich, czy to w skutek pomyślnych obrotów finansowych, czy to w drodze spadku lub w jakikolwiek inny sposób, się powiększy. Pożądanem jest także, aby członkowie Związku, robiąc rozporządzenia ostatniej woli, nie zaniedbywali czynienia ofiar na rzecz Związku Rodowego. Pożądanym jest, aby członkowie Związku przekazywali pamiątki i archiwalia po przodkach, które mogą zasilić zbiory Muzeum Dzieduszyckich.

§ 12

Członek Związku nie ma prawa występować na zewnątrz w imieniu Związku bez upoważnienia Rady.

§ 13

Członkostwo Związku ustaje:

 1. Przez wykluczenie z powodu:

  1. Niespełniania lub nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,

  2. Zalegania z opłatą składek przez okres 2 lat, jeśli zainteresowany nie uzyskał ich odroczenia lub umorzenia,

  3. Skazanie prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej lub ewidentnego naruszenia obyczajów, zasad etycznych i honorowych.

 2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Rada po uprzednim wezwaniu członka do złożenia Radzie pisemnych wyjaśnień i upływie 14 dni od otrzymania przez niego tego wezwania. Osoba wykluczona ma prawo do pisemnego odwołania do najbliższego Zjazdu Rodowego za pośrednictwem Rady w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Zjazd Rodowy zainteresowanemu przysługuje status członka zawieszonego w prawach członka Związku. Uchwała Zjazdu Rodowego o wykluczeniu członka jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 3. Przez skreślenie z powodu:

  1. Śmierci,

  2. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 14

 1. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Rodowy.

 2. Zjazd Rodowy wybiera:

  1. Radę Związku Rodowego,

  2. Komisję Kontrolującą.

§ 15

O Zjeździe Rodowym

 1. Zjazd Rodowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwoływany jest przez Radę z podaniem pierwszego i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed Zjazdem, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej. Zwyczajny Zjazd Rodowy odbywa się nie rzadziej niż co 3 lata.

 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, uchwały Zjazdu Rodowego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Mogą być zwołane dwa terminy obrad Zjazdu Rodowego przypadające w jednym dniu. Zjazd Rodowy obradujący w drugim terminie zebrania ma prawo podejmować uchwały mimo nieobecności połowy członków uprawnionych do głosowania (a zatem bez względu na liczbę obecnych uprawnionych), jeżeli w danym dniu na pierwszym terminie zebrania nie uzyskano kworum określonego w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu oraz pod warunkiem, że w zawiadomieniu o terminie obrad osoby uprawnione zostały powiadomione o drugim terminie zebrania, które było przewidziane na wypadek braku kworum na pierwszym terminie zebrania.

 3. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Rodowego należy:

  1. Określanie zadań i podejmowanie uchwał obowiązujących Radę dla realizacji celów statutowych Związku;

  2. Wybór członków Rady oraz Komisji Kontrolującej zgodnie z § 16 pkt.1 i 2 i § 17 pkt.1.

 4. Nadzwyczajny Zjazd Rodowy zwoływany jest na wniosek Rady lub Komisji Kontrolującej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków rzeczywistych, złożony Przewodniczącemu Rady, nie później niż 90 dni od złożenia wniosku.

 5. Nadzwyczajny Zjazd obraduje jedynie nad sprawami, w celu rozstrzygnięcia których został powołany.

 6. W Zjeździe uczestniczą członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym oraz członkowie pozostali z głosem doradczym.

 7. Uchwały Zjazdu Rodowego dotyczące zmian Statutu i rozwiązania Związku zapadają większością 2/3 głosów.

 8. Z posiedzeń Zjazdu sporządzany jest protokół.

 9. Na Zjeździe Rodowym wolno, a nawet pożądanem jest, aby jawiły się małoletnie dzieci członków Związku, zdolne do przysłuchiwania się obradom Zjazdu i zapoznawania się z tokiem spraw rodowych.

§ 16

Rada Związku Rodowego Dzieduszyckich

 1. Rada składa się z Przewodniczącego, 1 – 3 Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 1 – 4 członków, wybieranych przez Zjazd Rodowy (wybór na każde stanowisko dokonywany osobno), z zastrzeżeniem dalszych postanowień. Sekretarz lub Skarbnik lub członek Rady może jednocześnie pełnić rolę Zastępcy Przewodniczącego Rady. W przypadku wystąpienia wakatu (ustąpienia lub niemożności sprawowania funkcji) Rada dokooptuje do swego składu nowego członka uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Jeżeli wakat dotyczyć będzie członka Rady pełniącego w niej określone stanowisko, to wówczas Rada – po kooptacji – obsadzi to stanowisko jednym ze swych członków, podejmując uchwałę według tych samych zasad, co w przypadku kooptacji. W trybie przewidzianym powyżej może zostać zmieniona najwyżej połowa składu Rady.

 2. Członkiem Rady może być każdy członek rzeczywisty Związku, który mówi po polsku. Obrany obowiązany jest wybór przyjąć. Od przyjęcia uchylić się może tylko podeszłym wiekiem, chorobą lub innym wyjątkowym przypadkiem zaakceptowanym przez Zjazd.

 3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady, a także w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym drogą elektroniczną. W razie jednakowej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub – pod nieobecność Przewodniczącego – głos osoby przez niego upoważnionej. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona co najmniej raz w roku. Osobą zastępującą Przewodniczącego lub osobą przez niego upoważnioną może być jedynie członek Rady, upoważniony każdorazowo pisemnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) przez Przewodniczącego Rady.

 4. Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 1/2 członków Rady. Jeżeli Przewodniczący w terminie 14 dni od otrzymania wniosku nie zwoła posiedzenia Rady, to wówczas każdy członek Rady ma prawo zwołać jej posiedzenie. Jeżeli Przewodniczący nie będzie obecny na posiedzeniu Rady i nie upoważni osoby go zastępującej, to wówczas Rada ma prawo podjąć uchwałę o zwołaniu Zjazdu Rodowego.

 5. Rada kieruje pracami Związku w okresie pomiędzy Zjazdami Związku.

Do obowiązków i kompetencji Rady należy realizacja celów Związku m.in.:

  1. Wykonywanie wszelkich uchwał Zjazdu Rodowego;

  2. Zarząd dóbr i funduszów Związku według zasad przez Zjazd Rodowy uchwalonych, w tym gromadzenie: środków finansowych, przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków i innych przysporzeń majątkowych;

  3. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, udzielanie pożyczek, zapomóg, stypendiów członkom Związku lub ich dzieciom i finansowanie innych inicjatyw Związku Rodowego, określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, zgodnie z wytycznymi Zjazdu lub udzielanie zgody na odraczanie, umarzanie lub zwalnianie z obowiązku płacenia;

  4. Przyjmowanie nowych członków;

  5. Prowadzenie innych spraw członkowskich;

  6. Prowadzenie i udostępnianie członkom Związku informacji o członkach Rodu;

  7. Przygotowywanie sprawozdań i zamknięć rachunkowych dla Zjazdu;

  8. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów i spotkań rodzinnych;

  9. Sporządzanie zwięzłych raportów z każdego posiedzenia Rady i przechowywanie ich w aktach Związku.

 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Związku łącznie Przewodniczący z Sekretarzem, względnie Przewodniczący ze Skarbnikiem lub na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego dwaj inni członkowie Rady.

 2. Rada opracowuje projekt regulaminu Rady, który następnie jest zatwierdzany przez Zjazd.

 3. Rada może powoływać komisje problemowe do pomocy w pracach Rady i całego Związku. Pracą komisji kieruje wskazany przez Radę przewodniczący komisji, nadzorowany przez Radę. W skład komisji mogą wchodzić członkowie rzeczywiści i honorowi. Możliwe jest również powoływanie osób spoza Związku.

 4. Rada jest uprawniona do zatwierdzania sprawozdań finansowych Związku i stanowi organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów określających zasady rachunkowości.

§ 17

Komisja Kontrolująca

 1. Komisja składa się z 2 – 5 członków, wybieranych przez Zjazd Rodowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień. Komisja wybiera Przewodniczącego spośród swych członków. Członkiem Komisji może być każdy członek rzeczywisty, który mówi po polsku. W przypadku ustąpienia lub niemożności sprawowania funkcji przez członka Komisji, Komisja uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie członka Komisji spośród członków Związku spełniających wskazane kryteria. W trybie przewidzianym powyżej może zostać zmieniona najwyżej połowa składu Komisji.

 2. Komisja współpracuje z Radą w sprawach merytorycznych, ocenia zgodność działalności Rady ze Statutem ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 3. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji, w tym Przewodniczącego lub osoby, która go zastępuje, a także w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym drogą elektroniczną. W razie jednakowej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub pod nieobecność Przewodniczącego, głos jego zastępcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Osobą zastępującą Przewodniczącego lub osobą przez niego upoważnioną może być jedynie członek Komisji, upoważniony każdorazowo pisemnie przez Przewodniczącego Komisji.

 4. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Na Zjazd Rodowy Komisja przygotowuje sprawozdanie za okres od ostatniego Zjazdu i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady.

Rozdział V

O majątku Związku i jego zarządzie

§ 18

 1. Fundusze Związku powstają z:

  1. Wpisowego i składek członków, przy czym wysokość wpisowego i składek określa Zjazd Rodowy;

  2. Nadzwyczajnych darowizn i spadków (zapisów), niepodlegających zwrotowi;

  3. Dochodów z majątku;

  4. Dochodów z działalności gospodarczej.

 2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach prawa, zgodnie z uchwałami Zjazdów. Dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków.

 3. Zarząd majątku Związku ma być wykonywany stosownie do postanowień niniejszego Statutu, zgodnie z uchwałami Zjazdu Rodowego;

 4. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników. W uzasadnionych przypadkach, w których praca członków świadczona na rzecz Związku wykracza poza ramy obowiązków członkowskich, Związek może wynagradzać swoich członków na podstawie umów prawa cywilnego, a także refundować poniesione niezbędne wydatki konieczne związane z działaniem na rzecz Związku, jak koszty przejazdów, noclegów itp.

Rozdział VI

O Radzie Przyjaciół

§ 19

 1. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Związku przy Związku utworzona jest Rada Przyjaciół.

 2. Członkami Rady Przyjaciół mogą być osoby, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: wspierają działalność Związku, są członkami honorowymi Związku, posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Związku lub swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Związku.

 3. Zmiany w składzie Rady Przyjaciół mogą proponować członkowie rzeczywiści i honorowi Związku lub osoby wchodzące w skład Rady Przyjaciół.

 4. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zjazd Rodowy, a poza okresem trwania Zjazdu – Rada Związku.

 5. Rada Przyjaciół zbiera się w zależności od potrzeb, może też pracować zdalnie.

 6. Członkowie Rady Przyjaciół:

  1. Mają prawo uczestniczyć w obradach Zjazdu z prawem głosu doradczego;

  2. Opiniują działalność Związku i formułują dla niej rekomendacje – z własnej inicjatywy lub na wniosek Władz Związku.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

Rozwiązanie Związku

 1. Jeśli Związek nie realizuje celów określonych w niniejszym Statucie i nie podejmuje działań, by je realizować, należy na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Zjeździe rozpatrzyć rozwiązanie Związku przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków (w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę osób) większością 2/3 głosów obecnych.

 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Związku Zjazd uchwala większością 2/3 głosów, na jakie cele pozostały majątek Związku ma być użyty.

 3. Rozwiązanie Związku następuje również, jeśli należy do niego mniej niż sześciu członków rzeczywistych. O przeznaczeniu majątku Związku decydują w tym przypadku ostatni jego członkowie. Decyzje zapadają kwalifikowaną większością głosów.

§ 21

Członkowie założyciele

Członkami-założycielami Związku Rodowego Dzieduszyckich są niżej podpisani:

Maria Dzieduszycka, Teresa Dzieduszycka, Elżbieta z Dzieduszyckich Karska, Katarzyna z Dzieduszyckich Herbert, Izabela Tadeuszowa Dzieduszycka, Małgorzata Dzieduszycka‑Ziemilska, Alexander Dzieduszycki, Gabriela Dzieduszycka Kozak, Wojciech Kozak, Mateusz Dzieduszycki, Elżbieta z Dzieduszyckich Grocholska, Krystyna Dzieduszycka, Anna Dzieduszycka, Maciej Bernhardt, Jadwiga z Dzieduszyckich Bernhardt.