W tym miejscu zamieszczamy informacje na temat publikacji, związanych z rodziną Dzieduszyckich:
 • Maciej BernhardtZ Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego, Kraków 2009
 • Gabriel BrzękMuzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Lublin 1994
 • Ewa Cieńska-FedorowiczWędrówki niezamierzone, Wydawnictwo LTW, Łomianki
 • Stanisław Cieński, Zamykam oczy i widzę…, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2015
 • Dzieduszyccy herbu Sas. Orędownicy pracy organicznejEdyta Poźniak, Andrzej Sowaaudycja z cyklu  Bohaterowie trzech zaborów, Polskie Radio/Jedynka02.10.2018
 • Anna Dzieduszycka-MachnikSokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma, Kraków 2013
 • Ewa DzieduszyckaPodróżniczka, Wydawnictwo Literackie 2018
 • Jan DzieduszyckiTrzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989
 • Tytus Dzieduszycki- Sas 1934-1973, katalog z wystawy, red. Piotr Majewski, Lublin 2012
 • Maurycy DzieduszyckiKronika domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865
 • Izabela DziobaOd szkicowych projektów do Zbioru rysunków… W stronę zarzeckiej posiadłości Magdaleny Morskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXVIII, 2006 nr 3-4, s. 385-413
 • Kinga Hałacińska, Tajny biskup. Jan Cieński (1905-1992), Biuletyn IPN 10(167)2019, s. 40-57
 • Tomasz JakubecWojciech Dzieduszycki. Pisarz. Estetyk. Filozof, Kraków 2009; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Tadeusz S. Jaroszewski, O Zarzeczu po upływie ćwierćwiecza w: Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut 1982, s. 109-163
 • Kolekcje drzew i krzewów w Zarzeczu Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, Joanna Dudek- Klimiuk i Jakub Dolatowski, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, vol.61-2013, s.53-69
 • Koncert dla Izy, film dokumentalny, Polska 2015, 39 minut
 • Kazimierz KarolczakDzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Kazimierz KarolczakRodzina Dzieduszyckich Herbu Sas w XIX i XX wieku, Warszawa 2013; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Izabela KopaniaPałac w Zarzeczu w świetle nowych badań, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T.53, z.3, Warszawa 2008
 • Lwowski Pałac Dzieduszyckich w II połowie XIX wieku [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. I, pod red. H. W. Żalińskiego i K. Karolczaka, Kraków 1995
 • Piotr Szymon Łoś, Rody i rodziny Mazowsza: Dzieduszyccy-200-lecie Pałacu Magdaleny Morskiej w Zarzeczu, audycja w radio RDC 21-09-2019
 • Piotr Majewski, Trzy odsłony progresji. Tytus Dzieduszycki-Sas, Akcent 4(158)/2019, s. 127
 • Magdalena Katarzyna Morska, Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi w obwodzie Przemyskim leżącej: częścią z natury zdjętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnemi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich, Wiedeń 1836, oryginał w POLONA, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
 • Magdalena Katarzyna Morska, Zarzecze. Plansze, oryginał w POLONA, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
 • Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku, Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, Kraków 2016, publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Aleksander Piskor, Siedem ekscelencji i jedna dama, Towarzystwo Wydawnicze „RÓJ”, Warszawa 1939, wyd. 1 (Instytut Literacki, Rzym 1947 – wyd.2, PIW, W-wa 1959 – wyd.3, Wyd. LTW, Łomianki 2013 – wyd.4)
 • Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1895, oryginał w Bibliotece Śląskiej
 • Ród Dzieduszyckich w: Saga rodów, TVP 2015
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 123-149; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • M. Tyrowicz, Józef i Włodzimierz Dzieduszyccy, twórcy Biblioteki Poturzyckiej i Muzeum Przyrodniczego, Kraków 1947
 • Zarzecze. Pałac a wieś w XIX i XX wieku [w:] Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego i M. Przeniosły, Kielce 2008, s. 249-262, publikacja zawiera obszerną bibliografię