Sesja Dziedzictwo i Rozwój w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

12 grudnia w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu i 13 grudnia w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbyła się sesja robocza Stałej Konferencji Muzeów i Samorządu Terytorialnego – „Dziedzictwo i Rozwój”, poświęcona tematyce muzeum w przestrzeni dziedzictwa powiatu i regionu. Dyskutowano na niej m.in. o roli muzeów w lokalnym i regionalnym rozwoju społeczno-gospodarczym w perspektywie strategicznej Karty Solidarności, a także o genezie i stanie obecnym Muzeum w Jarosławiu.

PROGRAM SESJI

Dziedzictwo i Rozwój“

Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego

sesja podkarpacka, 12-13 grudnia 2019

Zarzecze, Jarosław

Tytuł sesji: „Muzeum w przestrzeni dziedzictwa powiatu i regionu”

12 grudnia 2019 r., w godz. 15.00-19.00

Cz. I. Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – studium lokalne

wizyta studialna w Zarzeczu (godz15.00-16.30)

panel z udziałem twórców i organizatorów Muzeum Dzieduszyckich – wydarzenie organizowane w ramach obchodów 200 rocznicy powstania Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu (godz. 17.00-19.00)

13 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-15.00

Cz. II. Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu – muzeum w przestrzeni powiatu i regionu

geneza i stan obecny Muzeum w Jarosławiu

Muzea polskie wobec rozwoju społeczno-gospodarczego Polski; Dziedzictwo i Rozwój – perspektywa strategiczna Karty Solidarności; udział MiST w tworzeniu stałego programu badawczo-rozwojowego poświęconego roli muzeów w lokalnym i regionalnym rozwoju społeczno-gospodarczym (projekt tworzony na podstawie doświadczeń projektu realizowanego w latach 2018-2019 przez OECD oraz ICOM, we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

planowane wystąpienia wprowadzające:

Prof. Dorota Folga-Januszewska, wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, MiST

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Związku Województw Rzeczypospolitej

debata programowa Konferencji moderacja Waldemar Rataj, prezes Fundacji Kolegium Wigierskie

Organizatorzy sesji podkarpackiej Konferencji:

Związek Powiatów Polskich (koordynator Konferencji)

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Muzeum w Jarosławiu

Współpraca programowa: Fundacja Kolegium Wigierskie

Dziedzictwo i Rozwój 12-13 grudnia 2019

Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy muzeami i ich organizacjami, społecznymi organizacjami muzealników oraz korporacjami samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich oraz poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, włączającymi się w te działania incydentalnie lub trwale (np. Samorząd Województwa Podkarpackiego, który z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla zainicjował regionalną strukturę Konferencji). Konferencja powstała w roku 2013. Z ideą zorganizowania takiego forum wystąpił Polski Komitet Narodowy ICOM, a współorganizatorami Konferencji były: Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich. Wsparcia programowego tej inicjatywie udzielił Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wpisując Konferencję i prowadzone pod jej egidą prace programowe w zakres działań objętych realizowaną wówczas pod kierunkiem Instytutu Strategią Rozwoju Muzealnictwa. Od 2017 roku Konferencja funkcjonuje pod nazwą Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego. Jest to trwała, niezależna od struktur politycznych i administracyjnych państwa instytucja debaty programowej, a zarazem swego rodzaju forum wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania dziedzictwem. Szczególna uwaga organizatorów i uczestników Konferencji skierowana jest na rolę muzeów, ich potencjał pro-rozwojowy – zarówno w aspekcie rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. Kilkanaście sesji ogólnych Konferencji oraz rezultaty – prowadzonych w trybie seminaryjnym – prac programowych dotyczących tworzenia polskiej Strategii Rozwoju Muzealnictwa, doprowadziły do konkluzji, że niezbędne jest takie zinstytucjonalizowanie Konferencji, aby była ona swego rodzaju „systemem” współpracy na rzecz poprawy efektywności zarządzania dziedzictwem, aby służyła promocji wszelkich indywidualnych strategii (tworzonych przez muzea oraz jednostki samorządu terytorialnego), programów, koncepcji organizacyjnych i metod zarządzania. Konferencja wspiera i promuje w szczególności takie inicjatywy i działania, które przyczyniają się do integracji społecznej muzeów w ich lokalnym i regionalnym środowisku funkcjonowania oraz do budowy w ich otoczeniu „przestrzeni obywatelskich” (pojęcie przyjęte w założeniach Strategii Rozwoju Muzealnictwa, wprowadzone do języka naukowego i publicystyki przez historyka, profesora Andrzeja Sulimę Kamińskiego). Wśród wskazanych przez Konferencję wyzwań rozwojowych, względem których oczekiwana jest zmiana w podejściu do zarządzania dziedzictwem, a w tym określenie nowych zadań i funkcji instytucji muzealnych, poczesne miejsce zajmują kwestie dotyczące „twórczej przedsiębiorczości” (pojęcie wprowadzone do polskiej myśli strategicznej przez Centrum im. Mirosława Dzielskiego, użytkowane w pracach programowych dotyczących Strategii Rozwoju Muzealnictwa).

Wprowadzenie tej problematyki w zakres refleksji oraz debaty o kierunkach rozwoju muzeów, jako instytucji oraz muzealnictwa, jako wyspecjalizowanego sektora działalności publicznej, powinno przyczyniać się do większej symbiozy muzeów z gospodarką rynkową, zwłaszcza na polu ich działalności w sferze usług edukacyjnych oraz usług turystyki kulturowej. W celu realizacji tych założeń Konferencja zaangażowała się już w inspirowanie powstania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, lokalnych rad dziedzictwa (laboratorium takiej instytucji tworzy Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) oraz patronuje tworzeniu wyspecjalizowanej struktury pracy twórczej; Akademia-Muzeum, która ma stać się w przyszłości ośrodkiem programowym i edukacyjnym, wspierającym inicjatywy na rzecz uspołecznienia misji i ekonomizacji działalności muzeów. W takiej perspektywie celów, zadań i utrwalonej praktyki działalności Konferencji doniosłą rolę spełniać może zainicjowany pod egidą OECD oraz ICOM projekt badawczy dotyczący oceny wpływu muzeów na lokalny rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt ten w oczywisty sposób wpisuje się w misję i zakres jej działalności. Z tego punktu widzenia podkarpacka sesja Konferencji koncentrować się będzie na problematyce pro-rozwojowych funkcji muzeów oraz roli tych instytucji w kreowaniu nowych form i metod zarządzania dziedzictwem lokalnym (w skali powiatu) oraz regionalnym (w skali działalności samorządu województwa). Podstawę do debaty programowej podczas tej sesji, a następnie w toku dalszych działań i prac programowych Konferencji wyznaczą wystąpienia profesor Doroty Folgi-Januszewskiej, wicedyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, członka komitetu technicznego MOCO-Strategic Plan and Resolutions Monitoring Committee (ICOM) oraz Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej.

Sesję zorganizowano we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Starostą Jarosławskim.

Informacja prasowa na stronie Powiatu Jarosławskiego TUTAJ