Ecce Homo – sympozjum w krakowskiej ASP

18–19 czerwca 2020 roku zapra­szamy do uczest­nic­twa w e-Sym­po­zjum, któ­rego głów­nym boha­te­rem jest Ecce Homo Adama Chmie­low­skiego. Św. Brat Albert jest patro­nem naszego Sto­wa­rzy­sze­nia.

Jak napi­sał dr Artur Kap­tur­ski, pomy­sło­dawca i orga­ni­za­tor sym­po­zjum: Osnową Sym­po­zjum kra­kow­skiej ASP – e-kon­fe­ren­cji, któ­rej głów­nym orga­ni­za­torem jest Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Jana Matejki w Kra­ko­wie – jest próba wnik­nię­cia w istotę poję­cia „Ecce Homo”.

Głę­boki sens zawarty w tym pro­stym zda­niu jest źró­dłem nie­po­koju, pyta­niem o kon­dy­cję czło­wieka, istotę jego czło­wie­czeń­stwa, istotę natury ludz­kiej.

Jakiego rodzaju huma­nizm praw­dzi­wie buduje czło­wie­czeń­stwo czło­wieka?

W spo­sób szcze­gólny pyta­nie to odnosi się do postaci Adama Chmie­low­skiego – św. Brata Alberta i dotyka jego obrazu Ecce Homo, który jest wej­rze­niem czło­wieka w Twarz Chry­stusa. Wej­rze­niem w głę­bię wła­snej twa­rzy i prze­zna­cze­nia (cały tekst poni­żej).

Adam Chmielowski, Ecce Homo

Relację online można obejrzeć za pomocą kanału youtube z auli Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy placu Matejki 13.

PROGRAM

18 i 19 czerwca 2020

18 czerwca

godz. 10.00

Uroczyste otwarcie.

JM Rektor ASP w Krakowie Prof. Stanisław Tabisz.

godz. 10.10

Wprowadzenie w problematykę konferencji Ecce Homo.

dr Artur Kapturski

godz. 10.30

Ecce Homo. O obrazie Adama Chmielowskiego.

Prof. Władysław Stróżewski

Dyskusja z udziałem profesora Władysława Stróżewskiego po prezentacji. (około 90min).

Uczestnicy rozmowy: prof. Władysław Stróżewski, dr Leopold Zgoda, prof. Janusz Krupiński, dr hab. Marta Makarczuk, dr Artur Kapturski – moderator.

12.00– 12.20 przerwa

godz. 12.20

Jak uczynić z życia dzieło sztuki? Jak zrezygnować z poezji, aby życie stało się poezją? To pytania, które stawiali sobie Byron, Mickiewicz, Adam Chmielowski, Karol Wojtyła. Pytania, które towarzyszą z różną intensywnością każdemu twórcy. Wracają falami zmiennej wrażliwości sumienia zatapianego często egoizmem i ułudą piękna samej sprawności artystycznej.

Jaka jest współczesna refleksja nad powołaniem i misją sztuki? Intencją artysty i etyką procesu twórczego? Redukcją godności twórcy jedynie do jego wolności? Relacją sprawności artystycznej i moralnej? W jakiej materii kształtujemy nasze człowieczeństwo pozostając świadomie tylko artystą?

Poruszane kwestie odsyłają do treści zawartych w Liście do artystów św. Jana Pawła II czy przemyśleń O istocie sztuki św. Brata Alberta i odpowiedzi jakich udzielili sami autorzy świadectwem własnego życia. Wiedząc na pewno, że „wybrali większą wolność”.

Na ile nasza sztuka odzwierciedla prawdę o nas samych? Na ile nie przeszkadza nam w budowaniu własnego człowieczeństwa?

Człowieczeństwa, które jest największym talentem danym, ale i zadanym człowiekowi. Prawdziwie nieludzkim potrafi być przecież tylko człowiek.

Samego pojęcia człowiek wszak możemy używać w sposób normatywny jak i opisowy.

Istota twórczości wykracza daleko po za to, co postrzegają zmysły. Jako wyraz ludzkiej duszy dąży do ukazania i wyjaśnienia nieuchwytnej tajemnicy człowieka, Tajemnicy Wcielenia. Stąd zapewne wyrasta fenomen ponadczasowej fascynacji artystów Ewangelią.

Jak wyrazić w obrazie, w pojęciu tę głębię treści natury ludzkiej?

Sympozjum zostało zorganizowane w ramach tegorocznych XIII Dni Dziedzictwa św. Jana Pawła II przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki we współpracy z Kolegium Wigierskim. Jego pomysłodawcą i głównym organizatorem na ASP jest dr Artur Kapturski, artysta malarz, pedagog, wykładowca ASP im. Jana Matejki, uczestnik prac seminarium Akademia Ecce Homo.